Tiskoviny ING, ve spolupráci s Y&R

Tiskoviny ING, ve spolupráci s Y&R